Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 • Cégnév:Best Beauty Kft.
 • Székhely:2049 Diósd Álmos fejedelem u. 15.
 • Cégjegyzékszám:13-09-233739
 • Nyilvántartást vezető szerv:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám:25285541-2-13
 • Képviselő:Fodor-Csuti Renáta ügyvezető
 • Telefonszám:0670/610 4850
 • E-mail cím :info@bestlashespro.hu
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000485

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: NetMasters Europe Kft.
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
 • Adószám: 24812087-2-09
 • E-mail: szia@netmasters.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 1. FONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Résztvevő:a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen, illetve megvásárolja a Szolgáltató által forgalmazott online képzési tananyagot.
 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők részére.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALMA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazzák, a szerződés a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.03.19. napján lépnek hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken való részvétel és a Szolgáltató weboldalán elérhető online képzések megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően, azonban a szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően a szerződéstől elállni, amennyiben a szerződés teljesítése tőle a továbbiakban nem elvárható (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A képzésre való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán van lehetőség.

A Szolgáltató által szervezett képzések a http://pro.bestlashespro.hu/  weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az „Online képzések” és a „Helyszíni képzések” menüpontra kattintva érhetők el az egyes képzések és a részletes információk.

A „Helyszíni képzések” menü alatt a Résztvevő kiválaszthatja, melyik típusú képzésen, mikor és hol szeretne részt venni, ezt követően a „Regisztráció” -ra kattintással indíthatja el a jelentkezés folyamatát.

A hely mennyiségének kiválasztását követően a „Tovább” gombra kattintás után a jelentkezéshez a Résztvevő köteles megadni személyes adatait, nyilatkoznia szükséges továbbá, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek, valamint köteles hozzájárulását adni azok továbbításához a Felnőttképzési Adatszolgáltatás Rendszerébe. 

A személyes adatok megadását követően a „Kosárba rakom” opciót kiválasztva a Résztvevő „Kosarába” helyezi a kívánt képzést, a későbbiekben a weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni és megtekinteni annak tartalmát.

Amennyiben a Résztvevő törölni kívánja a kosárban található képzést, erre a képzés képe mellett található „X” jel megnyomásával van lehetőség.

Ezt követően a rendszer a számlázási adatok megadásához irányít, ahol egyben megjeleníti a jelentkezés részleteit (képzés típusa, helyszíne, dátuma).

Amennyiben szeretné megrendelni a Kosár tartalmát a számlázási adatai megadását követően kiválaszthatja a számára ideális fizetési módot és a vonatkozó négyzet jelölésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

Ezután a jelentkezés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

A Résztvevő a jelentkezés elküldését követő 3 munkanapon belül köteles képzésenként, az adott képzésre meghatározott összegű foglalót megfizetni a Szolgáltató részére. Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy tisztában van a foglaló jelentésével és azzal is, hogy ha a szolgáltatás igénybevételére az ő hibájából nem kerül sor, elveszíti a befizetett foglaló összegét, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek máshogy nem rendelkeznek.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

A Szolgáltató a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

ONLINE KÉPZÉSEK MEGVÁSÁRLÁSA:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online terméket már nem forgalmazza, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénz vagy árumozgás történt. Bankkártyás fizetés esetén Résztvevő nem jogosult elállni, mivel a fizetés pillanatában a képzés azonnal elérhetővé válik Résztvevő regisztrációs felületén.

A Szolgáltató által forgalmazott online képzések a http://pro.bestlashespro.hu/online-kepzesek/ weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az  „Online képzések” menüpontra kattintva érhetők el a megvásárolható képzések. Az egyes online termékekre kattintva tekinthetők meg az adott képzéssel kapcsolatos részletes információk. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevő igény esetén a „Vásárlás” gombra kattintva teszi „Kosarába” a kiválasztott képzést.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt online

termékeket, illetve ugyanitt lehetősége van a kosár tartalmának módosítására is. Amennyiben a Résztvevő törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a termék neve mellett található „X” jel megnyomásával van lehetőség. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Résztvevő a weboldalon tovább folytassa a termékek áttekintését, vásárlását.

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Résztvevő a „Tovább a

pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A Résztvevőnek lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató a vonatkozó négyzetek jelölésével.

Amennyiben szeretné megrendelni a Kosár tartalmát a számlázási adatai megadását követően kiválaszthatja a számára ideális fizetési módot a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Résztvevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Résztvevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Résztvevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Résztvevővel.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Résztvevő megrendelését.

Ha a Résztvevő megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát), a Résztvevő és a Szolgáltató között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Az online oktatási anyag megrendelését és díjának megfizetését követően, a Résztvevő felhasználói fiókja “Online képzések” vagy Fiókom/Online képzéseim menüpontjában éri el a képzés tananyagát. A befizetések feldolgozása fizetési módtól függően 1-2 napon belül megtörténik. Az online oktatóanyag megtekintése előtt a Résztvevő köteles regisztrálni a weboldalon.

A helyszíni és online képzéseken 14. évét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt, ennek hiányában a felek közötti szerződés semmis. Online és helyszíni oktatás esetén a kiskorú Résztvevő köteles jelentkezésének leadását követően az info@bestlashespro.hu e-mail címre megküldeni törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványon, helyszíni oktatás esetén pedig köteles ezen nyilatkozatot a képzésen történő első személyes megjelenése alkalmával a Szolgáltató részére eredeti példányban is átadni.

A kiskorú gyermek törvényes képviselője a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A törvényes képviselő a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában elismeri, hogy jogosult a kiskorú Résztvevő felett szülői felügyeleti jogot gyakorolni és a hozzájáruló nyilatkozatot aláírni. Amennyiben a kiskorú Résztvevő felett egyidejűleg több személy közösen jogosult szülői felügyelet gyakorolni, a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a másik törvényes képviselő hozzájárulását vélelmezni kell azzal, hogy a nyilatkozatot tevő aláírásával kijelenti, hogy a másik törvényes képviselő a kiskorú képzésen történő részvételéhez szintén hozzájárul. A Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét a felek kizárják.

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

A Szolgáltató hétköznap 9-17 óra között telefonon, vagy elektronikus levélben válaszol a Résztvevők képzésekkel kapcsolatos kérdéseire, a 06-70-773-1689-es számon vagy az oktatas@bestlashespro.hu e-mail címen.

 1. A RÉSZTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási, illetve statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

 1. RÉSZVÉTELI DÍJ:

A szolgáltatás igénybevételéért és az online képzési tananyagért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a képzésről szóló tájékoztatókban, valamint a weboldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót is.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

 1. FIZETÉSI ÉS FELMONDÁSI FELTÉTELEK:

A foglalót és az online tananyag ellenértékét a Résztvevő átutalással (előre utalással) vagy bankkártyával (OTP Simple Pay) fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel feltétele a foglaló Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése. Online tananyag vásárlása esetén a díj kiegyenlítését követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a foglaló, vagy az online tananyag díjának összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre, az online képzés esetében pedig a beérkező utalás feldolgozását követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára. A megrendelés leadását követően Résztvevő köteles 72h-n belül átutalni a képzés díját, különben a képzésre történő jelentkezése törlődik.

Fizetés bankkártyával: A foglaló, vagy a díj kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a SimplePay (OTP Bank) rendszerének igénybevételével. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Résztvevő a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Résztvevő a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a Szolgáltató weboldalára, ahol a következő adatok láthatók: SimplePay referenciaszám, azonosító és a megrendelés elküldésének időpontja.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A bankkártyával történő fizetést követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre, online képzés esetében pedig a bankkártyás fizetés feldolgozását követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára.

Helyszíni képzés esetén Résztvevő köteles a képzés fennmaradó díját Szervezőnek a képzés napján megfizetni.

Résztvevő jogosult a helyszíni képzésen való részvételét lemondani (mely a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi) a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 7 naptári nappal a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Résztvevő jogosult másik képzésre jóváíratni a befizetett foglalót, vagy levásárolhatja annak összegét a Szolgáltató webáruházában, üzletében, vagy Szolgáltató a foglaló teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
 • Ha a lemondásra több, mint 3 naptári nappal (de kevesebb, mint 7 naptári nappal) a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Résztvevő elveszíti a korábban megfizetett foglaló teljes összegét.
 • Ha az időpont lemondására a képzést megelőző 3 naptári napon belül kerül sor (vagy a lemondás elmulasztása esetén), Résztvevő köteles a részvételi díj teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére.

Szolgáltató a képzést legalább 3 jelentkező esetén tartja meg. Szolgáltató fenntartja annak a jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén a képzést törölje. Ebben az esetben a Résztvevő válaszása szerint a Szolgáltató a már befizettett foglalót a képzés tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja, vagy a Résztvevő a legközelebbi meghirdetett dátumon induló képzésbe kerül felvételre. Szolgáltató a képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára kifejezetten hátrányos egy adott Résztvevő jelenléte a képzésen – annak viselkedése, megnyilvánulásai a képzést akadályozzák –, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a képzés teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ez alól kivételt képez, ha a Résztvevő betegség, vagy baleset miatt nem tud részt venni a képzésen. Ezt azonban hitelt érdemlő módon igazolnia kell a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Online képzés vásárlása esetén: Bankkártyás fizetés esetén Résztvevő nem jogosult elállni, mivel a fizetés feldolgozását követően a képzés azonnal elérhetővé válik Résztvevő regisztrációs felületén. Erre tekintettel a Résztvevőt az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles részére a részvételi díjat visszafizetni (mivel a tananyag a Résztvevő számára már elérhetővé vált).

 1. TELJESÍTÉSI IDŐ, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE:

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató (vagy partnere) kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy az általa nyújtott képzések továbbképzésnek minősülnek, vállalkozási tevékenység folytatására kizárólag abban az esetben jogosítanak, ha a Résztvevő a jogszabályban előírt alapképzettséggel is rendelkezik. A Szolgáltató által biztosított egyes képzések elvégzésére a megfelelő alapképzettséggel nem rendelkező személy is jogosult, tehát annak nem feltétele az alapképzettség megléte. Bizonyos  képzések esetében azonban a bekapcsolódás feltétele a képzés leírásban feltüntetett előképzettség megléte. A Résztvevő kötelezettsége a vonatkozó jogszabályok megismerése, értelmezése és alkalmazása. Szolgáltató az ennek kapcsán felmerülő reklamációk, tévedések miatt felelősséget nem vállal.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében a képzésen Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató által nyújtott online képzések is felnőttképzésnek minősülnek.

Az online oktatás sikeres teljesítését követően Oklevél kerül kiállításra Résztvevő részére. Oklevél kiküldése Résztvevő részére csak belföldön térítésmentes. Külföldre történő Oklevél szállítás esetén a szállítás díja és ideje alapvetően célországonként kerül meghatározásra.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

Külföldre történő szállítás esetén a szállítás díja és ideje alapvetően célországonként kerül meghatározásra.

Zóna 1:

 • Ausztria | Szállítási díj: 4290 Ft  | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Csehország | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Németország | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Románia | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Szlovákia | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 1 nap | GLS
 • Szlovénia | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS

Zóna 2:

 • Albánia | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Andorra | Szállítási díj: 13590 Ft | Szállítási idő: 4 nap | DHL
 • Belgium | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 3 nap | GLS
 • Bosznia Hercegovina | Szállítási díj: 11690 Ft  | Szállítási idő: 2 nap | DHL
 • Bulgária | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 3 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Dánia | Szállítási díj: 6690 Ft | Szállítási idő: 3 nap | GLS
 • Egyesült Királyság | Szállítási díj: 6690 Ft  | Szállítási idő: 5 nap + 2 nap Vámkezelési idő | GLS
 • Finnország | Szállítási díj: 7990 Ft | Szállítási idő: 5-7 nap | GLS
 • Franciaország | Szállítási díj: 6690 Ft | Szállítási idő: 3-5 nap | GLS
 • Görögország | Szállítási díj: 7990 Ft | Szállítási idő: 5-7 nap | GLS
 • Hollandia | Szállítási díj: 4290 Ft  | Szállítási idő: 3 nap | GLS
 • Horvátország | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Izland | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 2 nap | DHL
 • Lengyelország  | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 2 nap | GLS
 • Lettország | Szállítási díj: 8490 Ft | Szállítási idő: 4 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Liechtenstein | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Litvánia | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 3 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Luxemburg | Szállítási díj: 4290 Ft | Szállítási idő: 3 nap | GLS
 • Monaco | Szállítási díj: 6890 Ft | Szállítási idő: 3 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Málta | Szállítási díj: 14890 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Norvégia | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Olaszország | Szállítási díj: 6890 Ft | Szállítási idő: 3-5 nap | GLS
 • Portugália | Szállítási díj: 8490 Ft | Szállítási idő: 5-7 nap | GLS
 • San Marino | Szállítási díj: 6890 Ft | Szállítási idő: 3-5 nap | GLS
 • Spanyolország | Szállítási díj: 8490 Ft| Szállítási idő: 4-6 nap | GLS
 • Svájc | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Svédország | Szállítási díj: 8490 Ft | Szállítási idő: 4-7 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Szerbia | Szállítási díj: 11690 Ft | Szállítási idő: 1 nap | DHL
 • Vatikánváros | Szállítási díj: 6690 Ft | Szállítási idő: 3-5 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Észtország | Szállítási díj: 8490 Ft | Szállítási idő: 5 nap + Vámkezelési idő | GLS
 • Írország | Szállítási díj: 6690 Ft | Szállítási idő: 4-5 nap | GLS

Zóna 4:

 • Moldova | Szállítási díj: 22990 Ft | Szállítási idő: 2 nap | DHL
 • Montenegro | Szállítási díj: 24490 Ft| Szállítási idő: 3 nap | GLS
 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán (https://bestlashespro.hu/policies/privacy-policy) és székhelyén érhető el.

 1. ELÁLLÁSI JOG:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Résztvevőt a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Résztvevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a szolgáltatás teljesítésének megkezdése közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:          Best Beauty Kft.

Cím:               2049 Diósd Álmos fejedelem u. 25.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

A nyilatkozatot a Résztvevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@bestlashespro.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (2049 Diósd Álmos fejedelem u. 15.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Résztvevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Résztvevőt terheli. Amennyiben a Résztvevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a képzési tananyagot a Résztvevő weboldalon kialakított fiókjába. A képzési tananyag elküldésével (mind helyszíni, mind online képzés esetében) a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 1. A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS:

Amennyiben a Résztvevő panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.), vagy elektronikus levél formájában (info@bestlashespro.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Résztvevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 1. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, FOGYASZTÓVÉDELEM:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetőségű békéltető testülethez, ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat a Résztvevő. Az eljárásra – a Résztvevő erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek székhelye és illetékességi területe:

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest Pf. 81.

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnö: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu www.pestmegyeibekelteto.hu

e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla 

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

 

A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére. 

A békéltető testület olyan független testület, mely a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A békéltető testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A békéltető testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltatónevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).  Az online meghallgatás esetén a meghallgatásra kerülő személy személyazonosságát az eljáró tanács elnöke állapítja meg. Az online meghallgatás útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságának igazolása az általa a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai alapján és a személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatásával történik. A meghallgatás megkezdésekor az eljáró tanács elnöke tájékoztatja a meghallgatott személyt, hogy a meghallgatására online formában kerül sor.

Ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart.

A békéltető testületi eljárásban egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 1. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha
 2. aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
 3. ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy
 4. b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Résztvevő lakcíme vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/20034/5912dae3352d9bb779446f90b568911b.pdf

A Résztvevő egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 A Felek – amennyiben azt más jogszabály nem zárja ki, illetve eltérően nem rendelkezik – annyiban jogvita esetére kikötik magyar bíróságok joghatóságát, valamint a magyar jogot, mint alkalmazandó jogot. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

Ha a Résztvevőnek panasza merülne fel a weboldalon történt online vásárlás során, akkor lehetősége van arra, hogy panaszával az Európai Online Vitarendezési Platformhoz forduljon a következő linken keresztül: http://ec.europa.eu/odr

 • Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online termékvásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: ODR link:http://ec.europa.eu/odr

 1. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

A Résztvevő weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.03.19. Napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

A felnőttképzési törvény 15. §-a alapján csökkent az adatszolgáltatással érintett – elsősorban személyes – adatok köre. Az adatszolgáltatás ebben a körben kötelező! Ezt érdemes a honlapon is módosítani ennek megfelelően. A statisztikai célt a továbbiakban a törvény nem nevesíti külön.